Garancia

JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK ADATAI

Terméket értékesítő eladó (jogszabályi jótállás
kötelezettje) neve és címe


Vásárlás időpontja

Termék megnevezése, típusa, gyártási száma

Javítási igény bejelentésének és javításra
történő átvétel időpontja


Tapasztalt hibajelenség rövid leírása

A hiba oka, a kijavítás módja

Termék fogyasztónak történő visszaadásának
vagy kicserélésének időpontja

Jótállás új határideje

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy e Sony terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni a későbbiekben.

Nem tartjuk valószínűnek, hogy e termék használata során javításra fog szorulni. Ha netalán mégis, abban az esetben az eladóhoz (forgalmazó), vagy az Európai Gazdasági Térségben („EGT"), vagy más, ezen Jótállási Jegyen vagy a termékhez csatolt egyéb kísérő iraton szereplő országokban („Jótállási terület") feltüntetett szervizhálózat valamelyik tagjához fordulhat. A hivatalos SONY hálózat tagjairól részletes információt a Sony termékkatalógusokban vagy honlapunkon (http://www.sony.hu/support/hu) talál. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a szervizhez fordul.

A jelen Jótállási Jegy az importőr által önként vállalt jótállás („Sony jótállás") és a forgalmazót a fogyasztóval szemben Magyarországon a hatályos magyar jogszabályok alapján terhelő („Jogszabályi jótállás") feltételeit egyaránt tartalmazza.

SONY JÓTÁLLÁS

A kötelező jogszabályi jótálláson túl a Sony Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe — a továbbiak-ban: importőr - az általa értékesített Sony termékekre SONY jótállást (SONY jótállás) is biztosít az alább írtak szerint.
A SONY jótállás alapján az importőr a vásárlást követő egy évre kiterjedően a termék anyagára, illetve összeszerelésére vállal jótállást. Az egyes termékek tekintetében esetlegesen vállalt egy évnél hosszabb SONY jótállási idő és termékkör tekintetében, kérjük, tájékozódjon honlapunkon!

A SONY jótállás alapján érvényesíthető jogok:
SONY jótállás körében a fogyasztó a jelen Jótállási Jegyben a jogszabályi jótállás alapján érvényesíthető jogok részben írtak szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, azonban az árleszállításból vagy elállásból fakadó igények SONY jótállás keretében közvetlenül az importőrrel szemben nem érvényesíthetők, kárté¬rítés pedig kizárólag az itt írt feltétek szerint érvényesíthető.

Kizáró okok és korlátozások
Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék, vagy a termék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Amennyiben jelen Kizáró okok és korlátozások részben vagy egészben nem alkalmazhatók a vonatkozó jogszabályi előírások következtében, a SONY jótállás csak a jogszabályban megengedett mértékig kerül kizárásra illetve korlátozásra.
Az importőr SONY jótállásból származó egyedüli kötelessége a jótállás tárgyát képező termékek, jelen jótállási feltételeknek megfelelő esetekben történő megjavítása illetve cseréje. A Sony nem felel semmilyen körülmények között a termékekkel, szolgáltatásokkal - jelen Jótállási jegy révén vagy egyéb módon - összefüggő veszteségért vagy kárért, beleértve a gazdasági vagy immateriális veszteségeket, termékért fizetett árat, elmaradt hasznot, bevételt, adatvesztést, termék vagy egyéb, azzal kapcsolatban álló termék haszonélvezetéből vagy használatából közvetlenül, közvetetten vagy abból szükségszerűen következő veszteségért és kárért.

Fenti korlátozás alkalmazandó függetlenül attól, hogy a kár vagy veszteség összefüggésben áll-e, az alábbi tényezőkkel, illetve körülményekkel:

 1. amennyiben a termék, vagy hozzá kapcsolódó termékek működésképtelensége vagy részleges műkö¬dése következtében a termék a Sony-nál, vagy hivatalos Sony szervizhálózat tagjánál jótállási javításon vesz részt, és ebből eredően a tulajdonos a terméket nem tudja használni, tevékenységét szüneteltetni kényszerül vagy nem képes teljesen ellátni
 2. a termék vagy kapcsolódó termékek működési eredményének, teljesítményének pontatlansága
 3. szoftverprogramok vagy kivehető adattároló eszközük károsodása, elvesztése,
 4. vírusfertőzések és egyéb okok.

Fenti korlátozás vonatkozik bármely magatartáson, beleértve a gondatlanságon és egyéb polgárjogi vétségeken, szerződésszegésen, jogszabályon alapuló felelősségre és az objektív felelősségen alapuló veszteségre és kárra (még az esetekben is, ahol Sony vagy egy szervizpartner tájékoztatva lett ilyen károk lehetőségéről).

Fentiek figyelembevételével is, az importőr SONY jótállásból eredő felelősségének mértéke semmilyen esetben sem haladhatja meg a termékért fizetett vételárat.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt Sony termékekre a vásárlást követő tizen-két hónapon át érvényes, kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján. 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a forgalmazót terheli.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. Jelen

Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

Jogszabályi jótállás alapján érvényesíthető jogok:
A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet
 • arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen.
Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül a forgalmazónál vagy bármely hivatalos Sony hálózatba tartozó szerviznél köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt, és a Jótállási jegyben feltüntetett szervizek valamelyike végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges.

A Sony jótállásra és jogszabályi jótállásra vonatkozó közös szabályok
Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr, illetve a hivatalos SONY szervizhálózat tagjai térítésmentesen megjavítják, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicserélik, amennyiben a hibás alkat¬részre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumen¬tum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) bemutatása esetén érvényesíthető. Ezen iratok be nem mutatása, olvashatatlansága, illetve sérült volta alapján a Sony és a meghatalmazott szervizhálózat tagjai a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatják.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették. Jótállási igény tehát csak szabályosan kitöl¬tött jótállási jeggyel (jelen Jótállási jeggyel) érvényesíthető. Ezért a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve SONY szervizhálózat tagjához, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

A jótállás nem terjed ki:

 1. a normál használatból adódó időszakos fenntartási és javítási munkákra, vagy ebből adódó alkatrész¬cserére;
 2. gyó, kopó alkatrészekre (olyan alkatrészek, melyek a termék élettartama során természetszerűleg elhasználódnak, elkopnak, kifogynak, erejüket vesztik, úgymint: elem, nyomtatópatron, tű, égő stb.);
 3. olyan károkra és hibákra, amely a termék nem rendeltetésszerű, illetve az otthoni, vagy személyes használattól eltérő okokra vezethetők vissza;
 4. a termék olyan kárára vagy hibájára, amely a következőkre vezethető vissza:
  1. helytelen használat, ideértve:
   • a termék vagy folyadékkristályos képernyő fizikai, küllemi vagy felületi rongálódását, vagy
    a termék átalakítását, a Sony üzembe helyezésről és használatról szóló utasításainak be nem tartása;
  2. vírusfertőzés, vagy nem a termékhez mellékelt szoftver használata, vagy szoftver helytelen telepítése;
  3. más rendszerekkel történő együttes használat esetén, e más rendszerek állapota vagy hibája, kivéve, ha e más rendszer Sony gyártmány, és a termékkel együttes használatra lett tervezve;
  4. a termék nem a Sony által előírt típusú, állapotú és szabványokat teljesítő eszközök, valamint perifériális berendezésekkel történő használata;
  5. nem az importőr vagy a hivatalos szervizhálózati tagok által történő javítás vagy javítási kísérlet;
  6. az importőr és/vagy a gyártó előzetes, írásos engedélye nélkül történő átalakítása, átállítása, beleértve:
   • a termék használati utasításban szereplő specifikációkon túlmenő fejlesztése, vagy
   • és biztonsági szabványainak, mint ahova a terméket tervezték és gyártották;
  7. hanyagság;
  8. baleset, tűz, folyadék, vegyi vagy más anyagok, árvíz, rezgések, túlzott hő, elégtelen szellőzés, áramlökés, többlet- vagy helytelen feszültségellátás, sugárzás, elektrosztatikus kisülés (ideértve a fényjelenségeket), valamint más, külső erők és behatások.

A jótállás kizárólag a termék hardver állományára érvényes. Nem terjed ki a szoftverre (akár Sony vagy más), amelyre végfelhasználói szerződés vagy jelen jótállás előírásaitól eltérő jótállási feltételek alkalmazandók.

 • Szerződéses és jogszabályi jótállás kapcsolata
 • A fogyasztó a Magyarországon vásárolt termékek tekintetében szabadon dönthet arról, hogy jog¬szabályi vagy SONY jótállást kíván-e érvényesíteni, a kétféle igény egyidejű érvényesítésére azonban a fogyasztónak nincs lehetősége.
  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME: SONY CORPORATION (JAPÁN, TOKIÓ, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU)
IMPORTŐR NEVE ÉS CÍME: Sony Europe B.V. MAGYARORSZÁGI
FIÓKTELEPE 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 144-150.

Központi ügyfélszolgálat: +36 (1) 777-9151

PlayStation ügyfélszolgálat: +36 (1) 677-7317
http://www.sony.hu